www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัท ก.ให้บริษัทในเครือเช่าทรัพย์สิน

(1/1)

suchaya:
บริษัท ก.ให้บริษัทในเครือเช่าทรัพย์สิน   โดยจำทำเป็นสัญญาเช่ารายปีเรียกเก็บค่าเช่าทีเดียวตอนสิ้นปี ได้ไหมคะ  

007:
ได้ครับ ขึ้นอยู่กับสัญญาครับ

คุณเอ:
ได้ครับ และสัญญาเช่าต้องติดอากรแสตมป์ด้วย เมื่อจ่ายค่าเช่าก็ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 นำส่งให้ครบถ้วน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม