www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายค่าฝึกอบรม

(1/1)

Julia:
บริษัทมีการจัดฝึกอบรม Safety ซ้อมดับเพลิงประจำปี

มีค่าใช้จ่าย เป็นค่าวิทยากรและอุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน แก๊ส และผงเคมีแห้ง ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดวิทยากรจัดเตรียมมาทั้งหมด และให้ทำเช็คจ่ายรวมในนามวิทยากร บริษัทจะจัดทำใบสำคัญจ่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทั้งจำนวนได้หรือไม่คะ

007:
ได้ครับ อย่าลืมหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% นะครับ

อภิญญา:
ได้ค่ะ

ไม่รู้จริงๆ ค่ะ:
แล้ว vat จากการฝึกอบรมครั้งนี้นำมาเป็นภาษีซื้อ

ของกิจการได้ใช่ไหมค่ะ

town:
ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม