www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้สิทธิ

(1/1)

ยฟ:
บริษัทฯ เปิดขายน้ำมันต้องเสียค่าใช้สิทธิให้แก่บริษัทค้าน้ำมัน  ค่าใช้สิทธิดังกล่าวลงเป็นทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่าย

007:
สินทรัพย์ครับ ตัดจำหน่ายตามอายุสัญญาครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม