www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

งบต้นทุนการผลิต

(1/6) > >>

จอย:
เรียนคุณอ้วนอยากทราบรายละเอียดงบต้นทุนการผลิต

ค่าโสหุ้ยในการผลิตช่วยตอบให้หน่อยนะคะ

ga:
งบต้นทุนผลิต

วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด+ซื้อวัตถุดิบสุทธิ-วัตถุดิบปลายงวดที่ตรวจนับได้=วัตถุดิบใช้ไปใบการผลิต

ค่าแรงทางตรงเก็บจากjob cost sheet หรือในบัตรตอกเข้างานของพนักงานที่เกี่ยวกับการผลิตทุกคน

โสหุ้ยมีทั้งส่วนที่เป็นวัสดุสิ้นเปลื้องใช้ไป (ใช้วิธีคิดเช่นเดียวกับวัตถุดิบใช้ไป)+โสหุ้ยที่ปันส่วนคิดเข้างาน

เมื่อได้สามส่วนครบแล้วจะได้ต้นทุนผลิตครับ (ยังไม่คำนึงถึงผลต่างที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งปรับตอนท้ายใน รายวันทัวไป ซึ่งมีทั้งผลต่างพอใจและไม่พอใจ เช่น ผลต่างการใช้ ผลต่างราคา ผลต่างปริมาณ ผลต่างอัตรา เป็นต้น)

อ้วน:
ขออธิบายประเภทต้นทุนตามส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์  ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น  3  ส่วนคือ

1.  วัตถุดิบทางตรง  ( Direct Materials )  หมายถึง  สิ่งที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญโดยตรงในการผลิตสินค้า2.  ค่าแรงทางตรง ( Direct Labor )  หมายถึง  ค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงานผลิตซึ่งมีหน้าที่เปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป3.  ค่าใช้จ่ายในการผลิต  ( Manufacturing Overhead )  หรือเรียกว่าโสหุ้ยการผลิต  หมายถึง ต้นทุนการผลิตอื่นๆ  ที่นอกเหนือไปจากวัตถุดิบทางตรง และค่าแรงทางตรง  ค่าใช้จ่ายในการผลิตจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้กระบวนการผลิตดำเนินไปได้  โดยปกติค่าใช้จ่ายในการผลิตเหล่านี้จะได้แก่

3.1  วัตถุดิบทางอ้อม ( Indirect Materials )  หมายถึงวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้า  แต่ใช้เป็นจำนวนน้อย และไม่สามารถคำนวณต้นทุนเข้าไปในตัวสินค้าได้โดยง่าย  เช่น  กาว  น้ำมันหล่อลื่น  ด้าย เป็นต้น3.2  ค่าแรงทางอ้อม ( Indirect Labor )  หมายถึง  ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าโดยตรง  แต่มีส่วนสนับสนุนให้กระบวนการผลิตดำเนินไปได้  เช่น  เงินเดือนผู้ควบคุมงาน  เงินเดือนยามประจำโรงงาน  เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน  เป็นต้น3.3  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สาธารณูปโภคต่างๆ  เช่น  ค่าน้ำ  ค่าไฟฟ้า  และค่าโทรศัพท์  เป็นต้น3.4  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่  เช่น  ค่าเช่าโรงงาน  ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน  เป็นต้น3.5  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรในโรงงาน  เช่น  ค่าเสื่อมราคาโรงงาน  ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร3.6  ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ถาวรในโรงงาน3.7  ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ ในโรงงานการจำแนกประเภทดังกล่าวข้างต้นอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของกิจการ  เช่น  เงินเดือนของพนักงานซ่อมแซมจะถือเป็นค่าแรงทางอ้อม ( ค่าใช้จ่ายในการผลิต )  สำหรับกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์  แต่จะถือเป็นค่าแรงทางตรงสำหรับกิจการที่รับซ่อมเฟอร์นิเจอร์  เป็นต้น

วรสรรค์:
ขอบคุณคุณ ga และคุณอ้วนครับ

ga:
ยินดีที่ได้รู้จักคุณวรสรรค์และคุณอ้วนด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม