www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

(1/2) > >>

ฑา:
ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ เราควรทำใบสำคัญจ่ายในช่วงใหนของปี เพื่อให้สรรพากรยอมรับ และในการจ่ายค่าตอบแทน เราใช้เอกสารอะไรประกอบบ้างค่ะ

link:
ช่วงไหนก็ได้

ถ้าเป็นช่วงเวลาเดียวกันทุกปี และเป็นยอดเงินที่เท่ากัน สรรพากรจะมองว่านั่นคือนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

แต่ถ้าจ่ายไม่เท่ากัน จ่ายตามกำไรของบริษัท สรรพากรจะไม่ยอมรับ

เอกสารก็ใช้สำเนาบัตรประชาชน แนบกับใบหัก ณ ที่จ่าย แค่นี้ก็ได้ค่ะ

พราวพรรณ:
ถามเพิ่มเติมนะคะ  

กรณีถ้าเราจ่ายค่าตอบแทน เป็นจำนวนที่เท่า ๆ กัน จะหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่  และถ้าไม่ได้ เราควรจะทำเป็นลักษณะใด เพื่อให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ และสรรพากรยอมรับด้วย (กรณีถ้าเราจ่ายทุกเดือน ๆ ละเท่าๆ กัน)

คุณเอ:
ให้คำนวณหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราก้าวหน้า

กก:
ค่าตอบแทนกรรมการบางบริษัท ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น ไม่ได้ถูกนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะผิดกฎหมายใดหรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม