www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หักภาษีบุคคลต่างชาติ

(1/1)

B:
หักอัตรา?นำส่งกรอกหนังสือรับรองอย่างไร

town:
ออกเหมือนกับออกให้คนไทยครับ  ไม่แตกต่างกัน  เนื่องจากกฏหมายกำหนดประเภทการหัก  ไม่ได้ดูว่าผู้รับสัญชาติใด  ดังนั้นหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายจึงออกเหมือนคนไทยทุกประการครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม