www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบถึงวิธีการลงงบกระทบยอดของกิจการ

(1/1)

R:
คือเรียนอยู่ตอนนี้ไม่เข้าใจเลยยากมากค่ะ

town:
ผมเข้าใจว่า  น่าจะเป็นเรื่องของการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  ให้ลองนึกภาพครับว่า

กิจการมีการจ่ายเช็คธนาคาร เลขที่ 0001 จำนวน  100 บาท  แต่ผู้รับยังไม่ไปขึ้นเงิน  ในทางบริษัทต้องตัดว่าจ่ายเงินแล้ว  แต่เวลามาดูใน Bank Statement  ยังไม่มีรายการดังกล่าวมาหักออก  จึงต้องทำงบกระทบยอดครับ  เพื่อที่จะได้ทราบว่า  เพราะรายการอะไรถึงทำให้บัญชีธนาคารของกิจการกับทางธนาคารไม่ตรงกันนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม