www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เสียภาษีโรงเรือนอย่างไร ให้น้อยที่สุด

(1/1)

นายต้า:
บริษัทเป็นโรงงานผลิตปุ๋ย เนื้อที่ 30 ไร่ ตั้งมา 5 ปี

ไม่เคยเสียภาษีโรงเรือนให้แก่ อบต.

ปีนี้ อบต.จะเรียกเก็บแน่ๆ

ทำอย่างไรบริษัทจึงจะเสียภาษีโรงเรือนน้อยที่สุดครับ

คุณเอ:
ภาษีโรงเรือนคิดจากค่าเช่าในปีที่ล่วงมาแล้วคูณด้วยอัตราร้อยละ 12.5 ดังนั้น ถ้าเช่าแพงก็เสียภาษีโรงเรือนแพง

town:
แยกรายได้ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ออกจากรายได้ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์  เช่น  ราคารวม  5,000 บาท ให้แยก

1.  เป็นค่าเช่าห้อง 3,000 บาท

2.  เป็นค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์  2,000 บาทในการเสียภาษีโรงเรือนจะเสียจากค่าเช่าห้องเท่านั้นครับเม:
 เป็นตลาดนัด อยุ่บ้านนอก อบต เก็บ12.5แพงมากทำอย่างไรให้จ่ายน้อยที่สุดคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม