www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริจาคสินค้าใน Stock ให้มูลนิธิ ทำอย่างไร

(1/1)

นู๋:
บริษัท บริจาคสินค้าที่บริษัทมีในสต็อค ให้มูลนิธิต่างๆ สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและมีภาษีขายหรือไม่

อ้วน:
1. สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ครับทั้งทางบัญชี และทางภาษี

2. ถ้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องนำส่งภาษีขายครับ เพราะคำว่า "ขาย" ในทางภาษีมูลค่าเพิ่ม คือการจำหน่าย จ่าย โอน ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่สนทยา:
บริษัทฯ เรารับเหมาก่อสร้าง มีวัสดุเหลือจากการก่อสร้าง ตอนนี้ได้บริจาคให้ภาคใต้ ไม่ทราบว่าจะต้องออกเอกสารอย่างไร ให้ใคร เขาขนของไปหมดแล้ว ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

อ้วน:
ผมขอแสนอความเห็นดังนี้ครับ

1. ควรจัดทำเอกสารประกอบรายการวัสดุที่บริจาค โดยอาจจัดทำเป็นใบเสนอให้กรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติ โดยระบุวัตถุประสงค์ที่จะช่วยผู้ประสบภัย พร้อมทั้งแจกรายละเอียดวัสดุทั้งชื่อ ชนิด ปริมาณ และราคาทุนที่ซื้อมา ( หากสามารถแนบสำเนาใบกำกับภาษีซื้อได้ตามรายละเอียดที่บริจาคยิ่งดี เพื่อมิให้มีปัญหาในการนำส่งภาษีขาย หากอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. จะต้องนำส่งภาษีขายในส่วนที่ได้มีการบริจาคด้วยครับ เพียงแต่ฐานภาษีขายให้ใช้ราคาตลาด ณ วันที่บริจาคครับ หรือถ้าไม่สามารถหาได้ก็ควรระบุเท่ากับฐานภาษีซื้อที่เราได้ซื้อมา ดังนั้นหากมีการจัดทำรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารได้ตาม ข้อ 1. ก็เรียบร้อยครับ

3. บริษัทฯ ไม่ต้องออกใบกำกับภาษีขาย แต่ต้องนำส่งภาษีขายครับ กล่าวคือ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำใบกำกับภาษี โดยใช้หลักฐานประกอบการรับ - จ่ายสินค้าหรือหลักฐานการส่งมอบสินค้าออกจากสต๊อคเป็นหลักฐานในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542 ข้อ 2.

วรสรรค์:


ดูเรื่องการยกเว้นภาษี ซึนามิ นะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม