www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายเงินค่ามัดจำห้องจัดเลี้ยง

(1/1)

กก:
จ่ายเงินมัดจำค่าห้องจัดเลี้ยงปีใหม่แต่ทางร้านไม่ออกใบเสร็จและใบกำกับภาษีให้จะออกก็ต่อเมื่อจ่ายเงินครบถ้วนไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรคะ

town:
ให้จ่ายเป็นเช็คระบุชื่อ  และขีดคร่อมครับ หรือโอนเข้าบัญชี ห้ามจ่ายเป็นเงินสด และหากมีการทำสัญญา  ก็ให้แนบหลักฐานการจ่ายไว้กับสัญญาครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม