www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คิดค่าเสื่อมอย่างไรค่ะ

(1/1)

ปุ้ย:
มูลค่าซากและอัตราค่าเสื่อมคิดยังไง

รัชนี:
ราคาทรัพย์สิน-มูลค่าซาก หารด้วยจำนวนปีที่คาดว่าจะใช้งานได้

town:
ราคาซาก  ไม่มีหลักตายตัวในการกำหนดราคา  แต่มักจะคำนึงถึงราคาตามสภาพหลังจากเมื่อใช้งานจนสิ้นสภาพแล้ว  ซึ่งตามประมวลรัษฏากร  กำหนดราคาซากไว้ไม่น้อยกว่า 1 บาท  เพื่อมิให้รายการทรัพย์สินหายไปจากทะเบียนทรัพย์สินนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม