www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ความรับผิดชอบของสำนักงานสอบบัญชี

(1/1)

ascharapor:
ความรับผิดชอบของสำนักงานสอบบัญชีที่มีต่อผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ฝ่ายบริหาร และผู้ใช้กลุ่มอื่นได้แก่อะไรบ้าง

กกก:
ไม่มใครรู้เลยรออออออออออ

town:
ความรับผิดชอบ คือ  การแสดงความเห็นต่องบการเงิน  โดยถูกต้องตามที่ควร  เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลโดยถูกต้องตามควร  ซึ่งอาจจะแสดงความเห็นไว้หน้ารายงานผู้สอบ  หรือจะเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินก็ได้ครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม