www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าบริการเช่าพื้นที่

(1/1)

บี:
บริษัทสร้างโรงงานเพื่อผลิตสินค้า แต่หลังจากสร้างเสร็จแล้ว มีพื้นที่บางส่วนไม่ได้ใช้ประโยช์ จึงให้อีกบริษัทหนึ่งมาใช้พื้นที่ ไม่ทราบว่าจะต้องเสียภาษีหรือไม่

คุณเอ:
ถ้าให้อีกบริษัทเช่าพื้นที่ก็ถือว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้น และผู้เช่ามีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของค่าเช่า และนำส่งด้วยแบบ ภงด.53 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

aaa:
เมื่อให้เช่าพื้นที่ ต้องดูด้วยว่า บริษัทฯขอคืนภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารโรงงานหรือไม่  ถ้าหากขอคืน ต้องนำภาษีซื้อที่ขอคืนไปแล้วส่งคืนกรมสรรพากรตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ให้เช่า(ใช้ในกรณีนำเอาโรงงานไปให้เช่าภายใน 3 ปีนับแต่วันสร้างเสร็จ หากเกิน 3 ปี ก็ไม่ต้องคืนภาษีซื้อก่อสร้าง)

บี:
ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม