www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ความผิดฐานเอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ถูกต้อง

(1/1)

bom:
สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าความผิดฐานเอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ถูกต้อง เสียค่าปรับเท่าไรคะ

รัชนี:
ยังไม่อยู่ในขั้นตอนปรับค่ะ หาก สพก.ตรวจพบ ก็บวกกลับทั้งจำนวนค่ะ มีผลต่องบกำไรขาดทุนประจำปีที่ยื่น สพก ค่ะ

ถือว่ายื่นกำไรต่ำไป ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มภายหลังค่ะ

หากรู้ตัวก่อน ก็บวกกลับในภงด.50 คือ รายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายอื่น ๆ

kaka:
เอกสารการลงบัญชีไม่ถูกต้องนั้นเนื่องจากอะไรครับ และใครเป็นผู้ตรวจพบว่าเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผิดในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี หรือผิดในแง่ของบัญชีภาษีอากร ความผิดต่างกัน โทษและค่าปรับก็ต่างกัน ถ้าผิดทั้งสองทางก็รีบหาทางแก้ไข โทษหนักก็จะเป็นเบาครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม