www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอทวนความเข้าใจในขั้นตอนการทำเอกสารหน่อยครับ ยังมึนๆ งงๆ

(1/1)

โก้:
1.เข้าไปต่อรองทางธุรกิจ โดยเราจะบันทึกเป็นเอกสาร MOU เอาไว้2.เมื่อผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง โดยทำสัญญหาขึ้นมา เรียกว่า TOR เพื่อบันทึกเงื่อนไขต่างๆในการทำธุรกิจ3.ผู้รับจ้างเสนอใบ Quotation ให้ผู้ว่าจ้างเซ็นต์กำกับโดยผู้รับจ้างจะหัก หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%(บริการ) ให้กับผู้ว่าจ้าง4.ในกรณีเงินมัดจำ 40% สมมติต้องวางบิลในวันที่ 15 ของเดือนตามกฏบริษัทผู้ว่าจ้าง และในสัญญาระบุไว้ว่าวางมัดจำภายในรอบบิลที่จะถึงทันที จากวันเซ็นต์สัญญาถ้าถึงวันที่ 15 เราก็เอาเอกสารวางบิล 1 ฉบับ ไปให้ผู้ว่าจ้าง แล้วรอรับเช็คเงินสดขีดคร่อม เพื่อให้เงินเข้าบัญชีบริษัทจากผู้ว่าจ้าง5.ทำหนังสือส่งมอบงาน งวดสุดท้าย(สมมตว่างานผ่านการอนุมัติทันที) แล้วแนบ ใบแจ้งหนี้ ,ใบวางบิลให้ผู้ว่าจ้างอนุมัต, ใบสำเนารับรองบริษัท(กรณียังไม่เข้า Vat)6.วิ่งไปรับเช็คขีดคร่อมจากผู้ว่าจ้างในวันที่ 15 ของเดือนนั้น7.ออกใบเสร็จรับเงิน8.จบเข้าใจถูกป่าวคับ ขาดตรงไหนไปป่าว

007:
ก็ละเอียดดีนี่ครับ

town:
ถ้าเป็นขั้นตอนตามเอกสาร  ก็น่าจะครบถ้วนครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม