www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าแรงทางอ้อม

(1/1)

kimji:
ขอทราบความหมายของคำว่า ค่าแรงงานทางตรง กับ ค่าแรงงานทางอ้อม หน่อยค่ะ

รัชนี:
ค่าแรงทางตรง คือ ค่าแรงที่ก่อให้เกิดชิ้นงาน เป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น ค่าแรงคนงานโรงงาน แต่ละแผนก

ค่าแรงทางอ้อม คือ ค่าแรงคนงานที่ไม่ก่อให้เกิดชิ้นงาน เป็นสินค้า เช่น ค่ายาม ค่าพนักงานบัญชี เป็นต้น

korn:
ถ้าน้ำท่วมแล้วหยุดงานในวันที่ทำงานปกติ  เงินที่จ่ายในวันที่หยุดงานถือเป็นค่าแรงทางตรงหรือทางอ้อม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม