www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ท่องเที่ยวประจำปี

(1/1)

Meichai:
บริษัท ได้มีการให้พนักงานได้ท่องเที่ยวประจำปีต่างประเทศ ซึ่งได้สิทธินี้ทุกคน  คำถามที่ต้องการถามดังนี้1. รายจ่ายที่จ่ายไปนี้ ถือเป็นรายได้ของพนักงานเพือนำไปคำนวณเสียภงด. 90-91 ใช่หรือไม่2. รายจ่ายนี้ ในทางบัญชีถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามปกติ แล้วต้องบวกกลับ ณ สิ้นปีหรือไม่อย่างรบกวนผู้รุ้ช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

คุณเอ:
ถ้ามีการกำหนดเป็นระเบียบสวัสดิการของบริษัท ไม่ได้เลือกปฏิบัติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน และราคาพอสมควรแก่การนั้น สามารถพิสูจน์ให้สรรพากรเห็นได้ ก็เป็น คชจ.ได้ ไม่ต้องห้าม และไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงาน /คุณเอ 086-8528020

town:
1.  องค์ประกอบของสวัสดิการพนักงานมีดังนี้

1). จะต้องระบุไว้ในระเบียบพนักงาน หรือระเบียบขององค์กร

2). ต้องไม่เลือปฏิบัติ ต้องให้มีสวัสดิการแก่พนักงานทุกคนในองค์กร

3). ต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ซึ่งจ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็น2. ลองมาดูตัวอย่างที่คุณอาจจะนำไปประยุกต์ได้ครับ

ตัวอย่าง บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการผลิตและส่งออกลิฟต์ ชิ้นส่วนประกอบของลิฟต์และบันไดเลื่อน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการณรงค์ลดการสูญเสียชั่วโมงการทำงานอ้นเนื่องมาจากอุบัติเหตุ โดยกำหนดระยะเวลาและค่าตอบแทนของการไม่เกิดอุบัติเหตุไว้อย่างชัดเจนและเปิดเผย ในรูปของขวัญที่มีมูลค่าตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ บริษัทฯ ได้หารือว่า

1. ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของขวัญให้พนักงาน นำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

2. การแจกของขวัญดังกล่าว บริษัทฯ ต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่พนักงานบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้หรือไม่คำวินิจฉัย

1. ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของขวัญให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการลดการสูญเสียชั่วโมงการทำงานอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ เข้าลักษณะเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ บริษัทฯ จึงมีสิทธินำภาษีซื้อดังกล่าวมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร

2. การที่บริษัทฯ แจกของขวัญให้แก่พนักงาน ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1 ( 8 ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าของขวัญที่นำไปแจกเป็นรางวัล แต่ไม่จำต้องจัดทำใบกำกับภาษี ตามข้อ 2 ( 10 ) ( ข ) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 86/2542 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และ มาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2542 ( หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0811/พ. / 1161 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2545 )นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม