www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกกรณีลูกจ้างได้อยู่บ้านนายจ้างโดยไม่เสียค่าเช่า

(1/1)

อ้อย:
การบันทึกบัญชีของนายจ้าง กรณีลูกจ้าได้อยู่บ้านนายจ้างโดยไม่เสียค่าเช่า ถือเป็นเงินได้ของพนักงาน 20% ของเงินเดือน หรือเงินได้รวมทั้งปี ต้องยื่นภงด.1

ในทางบัญชี ส่วนของนายจ้างจะบันทึกบัญชีอย่างไร

DR.ค่าสวัสดิการ(บ้านที่อยู่ฟรี)1000

      เงินเดือนค่าแรง             10000

      CR. เงินสด                             10000

ส่วนต่างจะเครดิตชื่อบัญชีอะไรเพราะการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานจริง เราไม่ได้จ่ายส่วนที่คิดเป็นค่าเช่า เพียงแต่ถือเป็นเงินได้ของพนักงาน

คุณเอ:
โดยความเห็นส่วนตัวคิดว่าไม่ต้องบันทึกบัญชี แต่ต้องปรับปรุงรายการในแบบ ภงด.50 และต้องมีหลักแสดงให้สรรพากรเห็นว่าลูกจ้างได้อยู่บ้านนายจ้างโดยไม่เสียค่าเช่าจริง /คุณเอ 086-8528020

town:
ในทางบัญชีเมื่อนายจ้าง  ไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านให้และก็ไม่ได้รับค่าเช่า  ก็ไม่ต้องบันทึกบัญชีครับ  เพียงแต่เวลาคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามแบบ ภงด.1  ต้องนำมารวมคำนวณด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม