www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หัก ณ.ที่จ่าย

(1/1)

jabz:
ถ้าบิลที่ ซัพพลายเออร์เปิดขายสินค้าให้เรา แล้วมีงานสั่งทำรวมในบิลนี้ด้วย ขอถามว่าถ้าจะหัก ณ.ที่จ่ายให้หัก แต่ยอดที่เป็นงานสั่งทำ หรือรวมยอดก่อนVatช่องTotal เลย

คุณเอ:
การหักภาษี ณ ที่จ่ายให้หักจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม/คุณเอ 086-8528020

link:
สามารถหักเฉพาะยอดที่เป็นงานสั่งทำได้ ซึ่งบิลต้องแจงว่า เป็นยอดสั่งทำ กับ ขายสินค้า แยกกันอย่างชัดเจน ชื่อรายการไม่คลุมเคลือ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม