www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(1/1)

นักศึกษา:
ถ้าบริษัทที่ผลิตผลไม้กระป๋องมีโครงการส่งเสริมเกษตรโดยให้วัตถุดิบในการเพาะปลูกก่อน พอได้ผลผลิตแล้วก็ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายคืนแก่บริษัท และทางบริษัทไม่มีนโยบายตั้งค่าเผื่อฯ หากมีผลขาดทุนเกิดขึ้นก็จะมีการบันทึกเป็นหนี้สูญทันที แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งเกิดปัญหาน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แน่นอน ณ วันสิ้นงวดบริษัท ก็ยังไม่ได้ตั้งค่าเผื่อฯ แต่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีไม่แน่ใจว่าควรจะต้องตั้งค่าเผื่อฯเป็นจำนวนเท่าใดและจะต้องใช้เอกสารใดบ้างในการบันทึกบัญชี และผู้จัดการฝ่ายบัญชีไม่ต้องการจะบันทึกรายการโดยไม่มีเอกสารประกอบ ดังนั้นผู้สอบควรจะแนะนำผู้จัดการอย่างไร และต้องดำเนินการอย่างไรในการตรวจสอบหาหลักฐาน

town:
1.  ตรวจสอบรายชื่อเกษตรทั้งหมด

2.  ส่งหนังสือยืนยันยอดความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนรายและจำนวนเงิน

3.  นำข้อมูลที่ได้ตอบกลับมาประเมินเพื่อตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครับนุ้ย:
กิจการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทุกวันสิ้นงวดบัญชีโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุหนี้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม