www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การจดทะเบียนจัดตั้งสำนักผู้แทน (Representative Office)

(1/1)

อนุวัฒน์:
1 อยากทราบว่าเมื่อจัดตั้งเสร็จแล้ว จะมีการการนำส่งภาษีอะไรบ้าง

2. ระหว่างการจัดตั้งบริษัท หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น ค่าเช่า  เงินเดือนพนักงาน เป็นต้น บริษัทต้องนำส่งภาษีหรือไม่  (ใบแจ้งหนี้ถึงบริษัทแม่ในต่างประเทศ)

007:
ถ้าจัดตั้งเสร็จแล้ว เมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายต้องมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายครับ เหมือนกับนิติบุคคลทั่วไปครับหากระหว่างจัดตั้งแล้วมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ยังไม่ต้องหักภาษีครับ ถือเป็นรายจ่ายตามบัญชีได้แต่เป็นรายจ่ายตามภาษีไม่ได้ครับ

วัชราภรณ์:
อยากทราบวาการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนคืออะไร แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง

นันท์:
ถ้าจะย้ายที่อยู่ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ แจ้งที่ไหนบ้าง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม