www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การหักคชจ.

(1/1)

พานิดา:
การหักคชจ.ของบริษัทฯ เนื่องจากมีค่าใช้เบ็ดเตล็ด เช่น ค่าน้ำมัน ค่าสวัสดิการพนักงาน และค่าวัสดุสิ้นเปลือง สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ เพราะไม่มี vat ครับ ในนามบริษัท

คุณเอ:
ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการก็ไม่ต้องห้ามครับ

town:
แต่ผมเพิ่มเติมครับ  เพราะบางรายจ่ายอาจจะต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมครับ  เช่น  สวัสดิการพนักงาน  จะต้องมีการกำหนดไว้ในระเบียบของบริษัทฯ ด้วยครับ และจะต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น  ด่านแรกจึงต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ  ต่อมาจึงเป็นเรื่องความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสารครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม