www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หลักฐานการตรวจสอบ

(1/1)

นักศึกษา:
สมมติว่าบริษัทแห่งหนึ่งมีที่ดิน 4 ไร่ ซื้อมาไร่ละ 1 แสนบาทตั้งแต่งปี 2532 ในปัจจุบันบริษัทต้องการจะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน บริษัทจึงต้องการนำที่ดินดังกล่าวไปเป็นหลักค้ำประกัน บริษัทจึงตีราคาที่ดินเพิ่มเป็น 10 ล้านบาท โดยใช้ราคาประเมินซึ่งอ้างอิงจากกรมที่ดิน บริษัทบันทึกผลต่างดังกล่าวไว้ในรายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน อยากทราบว่าถ้าเราเป็นผู้สอบควรจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมในการตรวจสอบ

kaka:
1.ขอโฉนดที่ดินก่อนเลยครับ ดูเรื่องกรรมสิทธิ์ว่าเป็นของบริษัทที่เราตรวจอยู่หรือไม่ ถ้ามีการนำที่ดินไปจดจำนองจะมีระบุไว้ในโฉนดครับ

2.ถ้าราคาที่ดินมีการประเมินราคาใหม่ ก็หาเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับราคาประเมินของที่ดินดังกล่าว เปรียบเทียบกับราคาประเมิน ณ วันที่ที่ตรวจสอบ เพื่อดูมูลค่าว่าถูกต้องหรือไม่ (มาตรฐานระบุไว้ว่าถ้ามีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แล้วต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ)

3.การดูวงเงินกู้จากสถาบันการเงินก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประเมินราคาที่ดินได้ เนื่องจากสถาบันการเงินต้องการหลักประกันไว้กรณีที่ไม่ได้รับชำระเงินครับปล.ผลต่างจากการตีราคาที่ดินเพิ่มไม่ถือเป็นรายการพิเศษที่แสดงในงบกำไรขาดทุนนะครับ แต่จัดไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นรายการส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มครับ

คุณเอ:
การตีราคาที่ดินควรใช้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ตีราคาเพือให้ได้ราคาที่ยุติธรรมที่สุด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม