www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าธรรมเนียมในการเป็นที่ปรึกษา

(1/1)

รอคำตอบ:
ค่าธรรมเนียมในการเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หักณ ที่จ่ายกี่% และในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายระบุเป็นค่าอะไรคะ

007:
หักตามอัตราก้าวหน้าครับ ระบุเป็น 40(2) ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม