www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินช่วยเหลือค่าทำศพ

(1/1)

ปัท:
บริษัทได้จ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานเนื่องจากพนักงานเสียชีวิต เป็นค่าทำศพ โดยที่กฎระเบียบของบริษัทไม่ได้มีข้อบังคับระบุไว้ ไม่ทราบว่าสามารถ บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่ แล้วจะทำอย่างไรให้ถูกต้อง

ซี:
คิดว่าถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ค่ะ ตามมาตรา 65 ตรี(3) คือทางบัญชีลงคชจ.แต่ต้องบวกกลับทางภาษีค่ะ

แต่ไม่ต้องถือเป็นเงินได้ของพนักงาน ยกเว้นตามมาตรา 42 (10)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม