www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย

(1/1)

janyarugM:
ธุรกิจเป็นโรงงานอาหาร  ต้อง มีการซื้อพวกอาหารเลี้ยงเชื้อ มาเพื่อใช้วิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยาในห้องแล็บ

จึงไม่แน่ใจว่า  อาหารเลี้ยงเชื้อนี้จัดอยู่ในหมด  ค่าค้นคว้าวิจัย หรือ วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานดีค่ะ  

link:
ใช้ชื่อว่า ค่าค้นคว้าวิจัย ดีกว่าค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม