www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เอกสารประกอบการลงบัญชีในระบบบัญชีขายกับลูกหนี้

(1/1)

นัท:
ในระบบนี้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ อยากทราบลำดับการเดินเอกสาร รายละเอียดในการออกแบบแบบฟอร์มเอกสารที่จะใช้ในการลงบัญชีต่างๆ

อยากได้ตัวอย่างแบบฟอร์มด้วย ต้องไปหาที่ไหนคะ?

คุณเอ:
ใบสำคัญรับ-จ่าย , ใบเสนอราคา , ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี , ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ /คุณเอ 086-8528020

bn:
อย่างแรกเลยนะครับ

 ต้องพิจารณากิจกรรม เช่น กิจกรรมรับคำสั่งซื้อ กิจกรรมพิจารณาสินเชื่อ(กรณีขายเชื่อ) ตรวจสอบสินค้าในคลัง ไปจนกระทั่ง การส่งสินค้า การบันทึกบัญชี การรับเงิน

  จากนั้นก็พิจารณากิจกรรมแต่ละกิจกรรมว่าจำเป็นต้องใช้เอกสารใดบ้าง เช่น

  กิจกรรมรับคำสั่งซื้อก็มีใบสั่งซื้อ แล้วฝ่ายขายก็ทำใบวางบิลส่งให้แผนกสินเชื่อ และแผนกคลังสินค้าเพื่อตรวจสอบสินเชื่อ และสินค้าขาย

  ประมาณนี้แหละครับ เป็นที่เข้าใจกันง่ายๆ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม