www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การยื่นvat7% และ ภาษีหักณ ที่จ่าย

(1/1)

สุวิภา:
จัดตั้งแบบ คณะบุคคล นะคะ

บัญชีคนเก่าซึ่งตอนนี้ลาออกไป ดิฉันพึ่งมารับงาน

ปรากฏว่า เค้าไม่ได้ยื่น vat และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มา 2 เดือน  จะต้องทำอย่างไรดีคะ และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในครั้งนี้อย่างไรคะ

คุณเอ:
ไม่ยื่น ภ.พ.30 ปรับอาญาอย่างน้อย 500 ไม่เกิน 5000 บาท และเบี้ยปรับ 1.5 %/เดือนของยอดภาษีขาย และเงินเพิ่มอีกตามระยะเวลา ส่วนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปรับอาญา 200- 300 บาทเบี้ยปรับอีก 1.5% ต่อเดือนของยอดที่ต้องนำส่ง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม