www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินยืม

(1/1)

เล็ก:
คำถาม

1. กรณีผู้เป็นหุ้นส่วนนำเงินส่วนตัวไปซื้อวัสดุ สินทรัพย์ และจ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อน ซึ่งวัสดุ สินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายนั้นเป็นของห้างฯ

ดังนั้นจะถือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมใช่หรือไม่

2.ถ้าซื้อทรัพย์สินเป็นเงินเชื่อต่อจากผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วทำเป็นการผ่อนชำระได้หรือไม่

ขอบคุณค่ะ

คุณเอ:
1.ก็ให้ร้านค้าออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีในนามกิจการ ก็เสมือนว่ากิจการเป็นผู้ซื้อเองอยู่แล้ว

2.คิดว่าน่าจะได้ แต่ต้องซื้อ-ขายกันในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งคิดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะด้วย

คุณเอ /086-8528020

อ้วน:
1.  ใช่ครับ  ถือเป็นเงินทดรองจ่าย หรือเจ้าหนี้เงินกู้ยืมผู้เป็นหุ้นส่วนก็ได้ครับ2.  สามารถทำได้ครับ  แต่ถ้าจะลดข้อโต้แย้งจากเจ้าหน้าที่  ควรมีการจัดทำเป็นสัญญาซื้อขายด้วยครับ  และหากทรัพย์สินที่ซื้อขาย  มีมูลค่าเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต้องระวังภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับ  เพราะทรัพย์สินบางประเภทอาจจะมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ทางด้ายผู้ขาย ) ด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม