www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

พิมพ์เล่มใบส่งสินค้าที่มีชื่อลูกค้าไว้ล่วงหน้า ถ้าลูกค้าเปลี่ยนชื่อใหม่ ทำอย่างไร

(1/1)

vk:
ใบส่งสินค้าที่พิมพ์ชื่อลูกค้าไว้ล่วงหน้า  ถ้าลูกค้าเปลี่ยนชื่อ ยังสามารถใช้ใบส่งสินค้าชื่อเดิม แต่แก้ไขชื่อ ด้วยปากกา หรือติดสติกเกอร์ชื่อใหม่ทับ ได้หรือไม่

ควรจะทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักภาษีครับอ้วน:
ต้องดูก่อนครับว่า  ใบส่งสินค้านั้น  รวมเป็นเอกสารทางการค้าอื่นที่ร่วมจัดทำพร้อมกับใบกำกับภาษีหรือไม่ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ หรือใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีจำนวนหลายฉบับอยู่ในชุดเดียวกัน  กรณีนี้ไม่สามารถแก้ไขชื่อ ด้วยปากกา หรือติดสติกเกอร์ชื่อใหม่ทับได้ครับ  จะต้องยกเลิกและออกใหม่เท่านั้นครับหรือเป็นเอกสารที่แยกออกจากใบกำกับภาษี  โดยไม่ได้จัดทำเป็นชุด และก็ไม่ใช่ใบกำกับภาษี  หากเป็นกรณีนี้แม้จะมีการแก้ไขชื่อลูกค้า  ก็สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้  ไม่ว่าจะแก้ไขด้วยปากกา หรือติดสติกเกอร์ชื่อใหม่ทับได้  เพราะไม่ใช่ใบกำกับภาษี  ไม่มีกฏหมายกำหนดห้ามแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆ ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม