www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ความแตกต่างระหว่างCPAและTA

(1/1)

ascharapor:
ช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้หน่อยนะค่ะ

คุณเอ:
CPA คือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถตรวจและรับรองงบได้ทุกอย่าง  แต่ TAX AUDITOR คือผู้สอบบัญชีภาษีอากร สามารถตรวจสอบและรับรองงบการเงินเฉพาะ หจก.ที่ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5.0 ล้าน รายได้ไม่เกิน 30.0 ล้าน และสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30.0 ล้าน ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเกิน ก็ต้องให้ CPA เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบฯ และค่าตรวจสอบของ CPA จะแพงกว่า TA นิดหน่อย /คุณเอ 086-8528020

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม