www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มาตราฐาน 35 ใหม่

(1/1)

boss:
มราตราฐาน 35 ใหม่กับอันเก่าเเตกต่างกันอย่างไรครับ

ผ่านมาตอบ:
TAS 35 เรื่อง การนำเสนองบการเงินขอบเขตและคำนิยาม

• เพิ่มเติมคำนิยาม “ไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ” และ “ความมีสาระสำคัญ” (35.11)

• เพิ่มเติมขอบเขตการนำมาตรฐานฉบับนี้ไปใช้สำหรับกิจการซึ่งไม่มีส่วนของเจ้าของตามคำนิยามของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 (ปรับปรุง 2550) เช่น กองทุนรวม (35.6)

• “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลือกใช้นโยบายการบัญชี” ได้ย้ายไปรวมอยู่ใน TAS 39 (บทนำ 39)การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

• การนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีความหมายของคำว่าถูกต้องตามที่ควรซึ่งต้องแสดงผลของรายการ เหตุการณ์ตามความหมายในข้อกำหนดของสินทรัพย์ หนี้สินรายได้และค่าใช้จ่ายตามที่ระบุในเรื่องแม่บทการบัญชี (35.13)การแสดงและการเปิดเผยข้อมูล

• กำหนดให้กิจการต้องแสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบกับทุกรายการที่แสดงในงบการเงินงวดปัจจุบัน เดิมกิจการต้องแสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบกับทุกรายการที่มีนัยสำคัญในงบการเงินงวดปัจจุบัน (35.36)

• ข้อมูลเปรียบเทียบต้องมีการจัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับงวดปัจจุบันยกเว้นกรณีที่ปฏิบัติไม่ได้ ซึ่งต้องอธิบายเหตุผล (35.38 และ 39)

• อ้างถึง TAS 39 (ปรับปรุง 2550) สำหรับวิธีการปรับข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเมื่อกิจการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี หรือมีการแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน (35.41)

• เพิ่มเติมข้อกำหนดการจัดประเภทรายการหมุนเวียนกับรายการไม่หมุนเวียนในการเปิดเผยข้อมูลในงบดุล (35.51-56)

• เพิ่มเติมในส่วนของเงินกู้ยืมที่จัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียน โดยระบุถึงเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุลซึ่งไม่ต้องนำมาปรับปรุงการจัดประเภทของรายการแต่ให้เปิดเผยข้อมูลตาม TAS 52 (35.67)

• สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งรับรู้ในงบดุลตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การบัญชีเกษตรกรรม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก แยกแสดงรายการต่างหาก (35.68)

• ไม่จัดประเภทรายการสินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นสินทรัพย์(หนี้สิน)หมุนเวียน (35.70)

• เปิดเผยยอดรวมของกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกในงบกำไรขาดทุน (35.21)

• ยกเลิกการแสดงรายการพิเศษในงบกำไรขาดทุนหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน (35.81 และ 85)

• กำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยไว้ในหัวข้อสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญหรือในส่วนอื่นของหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากการประมาณการที่สำคัญของฝ่ายบริหาร (35.113)

• ยกเลิกการแสดงจำนวนพนักงาน (คำแถลงการณ์)

• มาตรฐานการบัญชีเรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก มีข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก

อ้างอิงที่มา http://www.nukbunchee.com/forum/topic.php?tid=27518&action=post

เรียนค่ะ:
"ยกเลิกการแสดงรายการพิเศษในงบกำไรขาดทุนหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน (35.81 และ 85)"

จากข้อความข้างต้น ช่วยอธิบายอย่างละเอียดให้หน่อยนะคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม