www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภพ36

(1/1)

จูน:
ช่วยอธิบาย ภพ.36 ไม่เข้าใจอะไรเลยค๊ะตั้งแต่เริ่มแรกจนเสร็จสิ้น

อ้วน:
แบบ ภ.พ.36  ใช้สำหรับผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีดังต่อไปนี้

                 (ก)   ผู้จ่ายเงินที่จ่ายค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่

                         -  ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว  หรือ

                         -  ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร สามารถศึกษาเพิ่มเติม

* ตามคำสั่งกรมสรรพากร  ที่ ป. 104/2544 เรื่อง การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในต่างประเทศ และได้มีการ ใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร

http://www.rd.go.th/publish/3549.0.html

* ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 116/2545 เรื่อง การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร

http://www.rd.go.th/publish/10511.0.html                 (ข)   ผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิในบริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วในอัตราร้อยละ 0 ได้แก่ การรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิในบริการ ที่ได้มีการขายหรือให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล ทั้งนี้เฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด                 (ค)   ผู้ทอดตลาดซึ่งขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียน สามารถศึกษาเพิ่มเติม

* ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 87/2542 เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียน

http://www.rd.go.th/publish/3567.0.htmlในเบื้องต้นผมขออธิบายแค่นี้ก่อนครับ

สมชาย อินทคล้าย:
ทำไมต้องมีการจดทะเบียน

เนย:
ทำไมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม