www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

(1/1)

pipe:
บริษัทประกอบกิจการโรงเรียนอาชีวศึกษา และมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากบริษัทต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

อ้วน:
รายได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากนั้น  ไม่ใช่เงินได้จากกิจการของโรงเรียนราษฎร์ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์  จึงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม