www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ความแตกต่างระหว่างCPAและCIA

(1/1)

ascharaporn:
งานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตภายนอกแตกต่างกับงานของผู้ตรวจสอบภายในของกิจการอย่างไร

kaka:
งานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ External Audit หรือ CPA(ไม่ต้องมีคำว่าภายนอกต่อท้ายผู้สอบบัญชีครับ)เน้นที่การแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าถูกต้องตามควรหรือไม่ โดยเน้นการนำเสนอข้อมูลแก่บุคคลภายนอกกิจการมากกว่า แต่กิจการก็สามารถเอาข้อมูลจากงบการเงินมาใช้ประโยชน์ได้นะครับ

ส่วนผู้ตรวจสอบภายใน หรือ Internal Audit จะเน้นการนำเสนอรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของกิจการ เพื่อประโยชน์ภายในองค์กรมากกว่าครับ

ascharaporn:
ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำตอบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม