www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอทราบเรื่องความหมายในทางบัญชีกับภาษี

(1/2) > >>

นักศึกษา:
ขอทราบเรื่องความหมายในทางบัญชีกับภาษีในหมวดบัญชี5หมวดว่าแตกต่างกันอย่างไรค่ะ

ขอทราบคำตอบด่วนเลยได้มั้ยคะ!

คุณเอ:
อ่านคำถามไม่ค่อยเข้าใจ แต่ขออธิบาย ดังนี้ครับ ในการทำบัญชีและจัดทำงบการเงินให้บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป/พรบ.วิชาชีพการบัญชี ส่วนในทางภาษีอากรอะไรเป็น คชจ.ต้องห้ามหรือให้ใช้สิทธิเป็น คชจ.ได้ไม่หมดก็ให้นำไปบวกกลับในกำไรสุทธิแล้วจึงคูณด้วยอัตราภาษี ไม่ทราบว่าพอจะเข้าใจไหมครับ 086-8528020 คุณเอ

kaka:
ถ้าถามความหมายทางบัญชีกับภาษีทั้ง 5 หมวด(สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย) นี้ไม่แตกต่างกันครับ แต่ต่างตรงหลักเกณฑ์บางเรื่องในการรับรู้ เช่น รายได้บางประเภททางบัญชีไม่ถือเป็นรายได้ แต่ทางภาษีต้องบันทึก หรือค่าใช้จ่ายบางประเภทสามารถนำมาบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีได้ แต่ทางภาษีไม่สามารถนำมาบันทึกได้เป็นต้น

ในส่วนทุนคงไม่แตกต่างกันเลยในเรื่องของบัญชีและภาษี

แต่ส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินก็มีบ้าง เช่นการบันทึกหนี้สูญ ถ้าตามบัญชีเราไม่สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้เราก็จะตัดบัญชีเป็นหนี้สูญ แต่ทางภาษีจะมีกฎเกณฑ์ในการตัดบัญชีหนี้สูญ คือต้องเข้าเงื่อนไขทุกข้อจึงจะตัดได้ เป็นต้น

ฮาทบรีท:
อยากทราบที่มาของการบัญชีตอนนี้ดิฉันเรียนอยู่ชั้นปวชปี1ต้องทำรายงานส่งอาจารย์ใครทราบรบกวนช่วนบอกที

nutt:
อยากทราบว่า พรบปี 2543ระหว่าบัญชี กับ ภาษี มีความเหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไรนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม