www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หุ้นกู้

(1/1)

pipe:
การขายหุ้นกู้นอกตลาดหลักทรัพย์ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ อย่างไร

อ้วน:
ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  เนื่องจากไม่เข้าประเภทที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/683.0.htmlmm:
อยากทราบเกี่ยวกับการเสียภาษีอากร กรณีตราสารการเงินประเภทหุ้นกู้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม