www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ปัญหาด้านสารสนเทศทางการบัญชี

(1/1)

นา:
อยากทราบเกี่ยวกับปัญหาด้านสารสนเทศทางการบัญชีว่ามีอะไรบ้าง มีวิธีแก้ไขอย่างไร และสารสนเทศทางการบัญชีคืออะไร (ถ้าใครทราบกรุณาบอกด้วยน่ะค่ะ ด่วนค่ะ)

คุณเอ:
สารสนเทศทางการบัญชี ภาษาอังกฤษเรียกว่า Accounting Information System (AIS)

คุณเอ 086-8528020

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม