www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ยื่อนเพิ่มเติม ภพ.30

(1/1)

jaja:
ในเดือน ต.ค. มียอดต้องชำระ ภพ.30 จำนวน 40000 กว่าบาทแต่ว่าในวันที่ 15 ได้ยื่นแบบเป็น 0 เพราะเจ้านายมาเซ็นเช็คไม่ทันถ้าจะยื่นแบบเพิ่มเติมจะต้องคำนวณเบียปรับเงินเพิ่มอย่างไรค่ะขอบคุณค่ะ

link:
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ ว่าภาษีขายเท่าไร และ ภาษีซื้อเท่าไร เพราะเงินเพิ่มคิดจากยอดภาษีที่จ่าย x 1.5% ต่อเดือน  แต่เบี้ยปรับคิดจากยอดภาษีขาย x (2-20% ) x (1-2 เท่า)

กนก:
การคำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินเพิ่ม=ภาษีที่ต้องชำระx1.5%ต่อเดือนxจำนวนเดือนนับจากเดือนที่ยื่น

เบี้ยปรับ แบ่งเป็น 2 กรณี

1.กรณ๊ไม่ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30=ภาษีที่ต้องชำระx 2เท่าx(ดูคำอธิบายด้านล่าง)

2.กรณียื่นแบบ ภ.พ.30(ยื่นเพิ่มเติม)=ภาษีที่ต้องชำระx 1เท่าx(ดูคำอธิบายด้านล่าง)

**คำอธิบาย**

ก.ถ้าชำระภายใน 15วัน นับแต่วันพ้นกำหนดชำระให้เสียร้อยละ 2 ของเบี้ยปรับ

ข.ถ้าชำระภายหลัง 15วัน แต่ไม่เกิน 30วัน นับแต่วันพ้นกำหนดชำระ ให้เสียร้อยละ 5 ของเบี้ยปรับ

ค.ถ้าชำระภายหลัง 30วัน แต่ไม่เกิน 60วัน นับแต่วันพ้นกำหนดชำระ ให้เสียร้อยละ 10 ของเบี้ยปรับ

ง.ถ้าชำระภายหลัง 60วัน นับแต่วันพ้นกำหนดชำระ ให้เสียร้อยละ 20 ของเบี้ยปรับเพชรตา:
ดิฉันยื่นภพ.30ของเดือน มีค.52 ไม่ทันมีภาษีขาย 9127.77 ภาษีซื้อ 6353.55 ดิฉันต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มเท่าไหร่ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม