www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีซื้อ

(1/1)

ใหม่:
ใบกำกับภาษีซื้อสามารถเคลมได้ภายใน 6 เดือนใช่ไหมค่ะ และเวลาบันทึกต้องลงวันที่ตามใบกำกับหรือลงตามวันที่ในเดือนที่ขอเคลมภาษีซื้อค่ะ

link:
การบันทึกบัญชีต้องบันทึกตามหลักฐาน คือลงวันที่ตามใบกำกับภาษีค่ะ แต่ในใบกำกับภาษีซื้อ (ต้นฉบับ) ต้องประทับตราว่า "ถือเป็นภาษีซื้อเดือน......"

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม