www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ทุนเรียกชำระเพิ่มหรือเป็นเงินยืมกรรมการ

(1/1)

นิดนิด:
ทุนจดทะเบียนบริษัท ห้าล้านบาท เรียกชำระแล้ว50%(สองล้านห้า)  ต่อมาบริษัทฯขาดสภาพคล่อง บริษัทฯ ควรเรียกเก็บเพิ่มอีก 50%หรือทำเป็นเงินยืมจากกรรมการดี (ไม่มีดอกเบี้ย)

ถ้าเรียกเก็บเพิ่มอีก 50% ต่อมาบริษัทมีผลกำไร เราสามารถที่จะลดทุนได้หรือไม่ และจ่ายเงินคืนในส่วนที่ลดทุน ส่วนที่จ่ายคืนจากการลดทุน ต้องเสียภาษีหรือไม่ ช่วยแนะนะด้วยค่ะ

kaka:
อ่านคำถามแล้วแปลกดี มีกำไรอยากลดทุน ไม่มีกำไรอยากหาเงินเพิ่มทุน

กรณีที่ทุนจดทะเบียนยังชำระไม่ครบอย่าลืมนะครับว่าผู้ถือหุ้นยังมีภาระหนี้สินจากส่วนที่ยังชำระไม่ครบนี้อยู่ แต่กรณีถือเงินในมือเยอะๆก็น่าคิดอยู่ ถ้าไม่ได้นำไปฝากหรือลงทุนอะไรเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นก็คงต้องมองความสามารถของกรรมการบริหารแล้ว ส่วนสรรพากรก็ไม่ปล่อยให้ดอกเบี้ยลอยนวลเช่นกันครับ

ส่วนการลดทุนก็ทำได้โดยไม่มีภาระภาษีอะไร แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบก่อนลดทุน

ถ้าทำเงินยืมกรรมการไม่คิดดอกเบี้ยก็จริงแต่งบการเงินหน้าตาจะดูดีไหมหนอ

เลือกเอาเองนะครับผมก็เลือกไม่ถูกจริงๆ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม