www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การควบคุมภายใน

(1/1)

คนขี้สงสัย:
อยากทราบว่าการความคุมภายในนอกจากแนวความคิดของCOSOแล้วยังมีความคิดของใครอีกบ้างคะ

007:
U.S. General Accountability Office (GAO) and the

U.S. Office of Management and Budget (OMB)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม