www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายดอกเบี้ยต่างประเทศ

(1/1)

มิ้น:
กู้เงินกับบริษัทที่ปะเทศญี่ปุ่น ถึงกำหนดต้องจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก ไม่ทราบว่าต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์

sss (ห้องศาลาประชาคม พันทิพ):
ไทยกับญี่ปุ่นมีอนุสัญญาภาษีกัน  แต่ว่าสำหรับดอกเบี้ยแล้ว ยังคงต้องหัก 15% ตามมาตรา 70 อยู่ครับ  เว้นแต่จะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับที่เป็นสถาบันการเงิน ถึงจะหักแค่ 10% หรือถ้าจ่ายให้รัฐบาลญี่ปุ่น หรือองค์การของรัฐบาลญี่ปุ่น ฯลฯ ก็จะได้รับยกเว้นภาษีทั้งสิ้นครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม