www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าขนส่ง

(1/1)

แนน:
บริษัทต่างประเทศ(บริษัทญี่ปุ่นที่ไม่ใช่บริษัทขนส่ง)ส่งอินวอยซ์เรียกเก็บค่า Sea Freight Charge อยากทราบว่าเมื่อเราจ่ายเงินไปต่างประเทศต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือป่าว ถ้าหัก กี่เปอร์เซ็นค่ะ

   ขอบคุณค่ะ

007:
ไม่ต้องหักครับ

ปาป๋อง:
ระยะเวลการเตรียมเอกสานใบเพิ่มหนี้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม