www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บันทึกบัญชี

(1/1)

อิน:
เป็นนักบัญชีมือใหม่ค่ะ

1. ถ้าได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีวันที่ 1 พ.ย. แต่เช็คจ่ายลงวันที่ 1 ธ.ค. จะบันทึก Cr. อะไรค่ะ เจ้าหนี้ หรือ เช็คจ่ายล่วงหน้า หรือเปล่าค่ะ

2. และในทางกลับกัน ถ้าออกใบเสร็จ/ใบกำกับ แต่ได้รับเช็คเดือนถัดไปล่ะค่ะ

3. ถ้าจ่ายค่าโฆษณาด้วยสินค้าบาร์เทอร์ ต้อง Cr. อะไรค่ะ

sss (ห้องศาลาประชาคม พันทิพ):
1. ถ้าได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีวันที่ 1 พ.ย. แต่เช็คจ่ายลงวันที่ 1 ธ.ค. จะบันทึก Cr. อะไรค่ะ เจ้าหนี้ หรือ เช็คจ่ายล่วงหน้า หรือเปล่าค่ะ

ตอบ  หมายความว่าคุณเป็นลูกค้า และออกเช็คสั่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้าให้เจ้าหนี้ใช่มั้ยครับ  ถ้าอย่างนี้ก็บันทึกล้างเจ้าหนี้การค้า หรือเจ้าหนี้อื่นDr. เจ้าหนี้การค้า/ เจ้าหนี้อื่น   XXX

Dr.  ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด  XXX

Cr. เช็คจ่ายล่วงหน้า  XXXแล้วเมื่อลูกค้านำเช็คไปขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว จึงค่อยDr. เช็คจ่ายล่วงหน้า  XXX

Cr. เงินฝากธนาคาร  XXX

2. และในทางกลับกัน ถ้าออกใบเสร็จ/ใบกำกับ แต่ได้รับเช็คเดือนถัดไปล่ะค่ะ

ตอบ ในทางกลับกัน ก็หมายความว่าเรากลับข้างมาเป็นเจ้าหนี้ของลูกค้าใช่มั้ยครับ  อย่างนี้เมื่อเราได้รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า และเราออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีไปให้ก่อน  ที่ถูกเราควรจะลงวันที่ในใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีตามวันที่ลงในเช็ค (ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.51/2537)  และบันทีกบัญชีดังนี้Dr. เช็ครับล่วงหน้า  XXX

Cr. ลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อื่น   XXX

Cr. ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด  XXXและเมื่อเรานำเช็คไปขึ้นเงินที่แบ๊งค์ได้แล้ว จึงค่อยDr. เงินฝากธนาคาร  XXX

Cr. เช็ครับล่วงหน้า  XXX

3. ถ้าจ่ายค่าโฆษณาด้วยสินค้าบาร์เทอร์ ต้อง Cr. อะไรค่ะ

ตอบ  ถ้าคุณบันทึกบัญชีด้วยระบบ periodic  ก็บันทึกเข้าบัญชีขายเลยครับ  และถ้ามีส่วนต่าง ก็ลงเป็นกำไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสินค้า  เช่น ค่าโฆษณา 40,000 บาท และผู้ให้บริการตกลงยอมรับสินค้ามูลค่า 45,000 บาทของเราเป็นการแลกเปลี่ยน ก็จะมีส่วนต่างเป็นขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสินค้า 5 พันบาท และถ้าต่างฝ่ายต่างยอมจ่ายค่า vat ให้แก่อีกฝ่าย  ก็บันทึกบัญชีดังนี้Dr. ค่าโฆษณา  40,000 บ.

Dr. ภาษีซื้อ       2,800 บ.

Dr. ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสินค้า  5,000 บาท

Dr. เงินที่เรียกเก็บเป็นค่าภาษีขายและภาษีหัก ณ ที่จ่าย (3,150 + 900 =) 4,050 บ.

____________Cr. บัญชีขาย  45,000 บ.

____________Cr. ภาษีขาย     3,150 บ.

____________Cr. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าโฆษณา 2% ของ 45,000 บาท)  900 บ.

____________Cr. เงินสด (จ่ายเป็นค่าภาษีซื้อ) 2,800 บ.

หมายเหตุ :  เหตุที่หักค่าโฆษณาจากมูลค่าของสินค้าที่แลกเปลี่ยน ก็เนื่องจากว่าทางฝั่งผู้ให้บริการโฆษณา ก็จะบันทึกรับสินค้าเป็นรายได้ตามมูลค่าสินค้า 45,000 บ. จึงถือเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการโฆษณา

bue:
ขอถามคะ  เมื่อลูกค้าได้รับเงินวันที่ 24 พฤษภาคม 2553  แต่ออกใบเสร็จรับเงินวันที่  1  มิถุนายน  2553 มันจะเป็นการผิดระเบียบการเบิกจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางหรือปล่าวคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม