www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ได้รับของรางวัลเนื่องจากการส่งเสริมการขายบันทึกบัญชีอย่างไร

(1/1)

0866139559:
บริษัทไลอ้อนทำธุรกิจซื้อมาขายไป ได้ทำการซื้อสินค้าจากบริษัท วาย เอช เป็นประจำ และบริษัทวาย เอชได้ทำการส่งเสริมการขาย โดยให้บริษัทไลอ้อนส่งชิงโชค

บริษัทไลอ้อนชิงโชคได้รับ รถจักรยานยนต์ 1 คัน บริษัทวาย เอช ได้ออกใบกำกับภาษีให้ โดย ระบุว่าเป็นรถจักรยานยนต์ ห้ามนำไปเครดิตภาษี และใบกำกับระบุมูลค่าของรถนั้น และมี VAT ด้วย และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%ในด้านผู้ที่ได้รับรางวัล(บริษัทไลอ้อน)จะบันทึกบัญชีอย่างไร

sss (ห้องศาลาประชาคม พันทิพ):
บริษัทไลอ้อนก็บันทึกรถจักรยานยนต์เป็นรายได้ตามมูลค่าของรถจักรยานยนต์ที่ได้มา ซึ่งตามมาตรา 65 ทวิ (3) บัญญัติว่า "ราคาทรัพย์สินให้ถือตามราคาที่พึงซื้อทรัพย์สินนั้นได้ตามปกติ" และมาตรา 9 ทวิ บัญญัติว่า "ถ้าจะต้องตีราคาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นเงิน  ให้ถือราคาหรือค่าอันพึงมีในวันที่ได้ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น"

ถ้าราคารถที่ระบุในใบกำกับภาษีเป็นราคาที่จำหน่ายของรถยี่ห้อนั้นจริงๆ ก็บันทึกบัญชีตามมูลค่านั้นได้เลย และถ้า บ.ไลอ้อนต้องจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ให้รางวัลด้วย  ก็สามารถนำใบกำกับภาษีที่ได้รับมาเครดิตภาษีได้ (ถึงแม้ใบกำกับภาษีจะระบุว่าห้ามนำไปเครดิตก็ตาม)  เช่นรถจักรยานยนต์ราคา 4 หมื่นบาท จ่าย vat ไป 2,800 บ. ก็บันทึกเดบิต รถจักรยานยนต์  40,000 บ.

เดบิต ภาษีซื้อ              2,800 บ.

_______เครดิต รายได้อื่น          40,000 บ.

_______เครดิต เงินสด/เงินฝาก    2,800 บ.

แหม่ม:
บริษัทแจกทองเพื่อส่งเสริมการขายและเปิดใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ร่วมชิงโชคเก็บเงินเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มแต่บริษัทแจ้งยอดขาย่จากฐานมูลค่าเพิ่มบริษัทจะบันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกตามสรรพากร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม