www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วิชาเรียน

(1/1)

pa:
ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ

จำเป็นต้องเรียนรายวิชา ชั้นสูง 2 หรือเปล่าค่ะ

ผ่านมาตอบ:
ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

พ.ศ. ๒๕๔๙

--------------อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ วรรคสอง ของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๓) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกัวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๔๙นายกสภาวิชาชีพบัญชี โดยอนุมัติคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ออกข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชีเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจาราคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ ๑ ข้อกำหนดนี้ เรียกว่า “ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๔๙”ข้อ ๒ ข้อกำหนดนี้ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด ๑ ปี นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้อ ๓ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้

(๑) สำเร็จการศึกษาซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีรับรองว่า ไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการบัญชีและ

(๒) ต้องเป็นผู้ที่เคยศึกษา และสอบผ่าน ๘ รายวิชา ซึ่งแต่ละรายวิชามีหน่วยกิตอย่างน้อย ๓ หน่วยกิต และเป็นการศึกษาและสอบผ่านในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง ดังนี้

การบัญชีขั้นต้น/ชั้นต้น และการบัญชีขั้นกลาง/ชั้นกลาง ๓ รายวิชา

การบัญชีขั้นสูง/ชั้นสูง ๒ รายวิชา

การบัญชีต้นทุน ๑ รายวิชา

การสอบบัญชี ๑ รายวิชา

การภาษีอากร ๑ รายวิชา

รวม ๘รายวิชา(๓) ผู้ที่ต้องการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานและมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาที่ต้องศึกษาตาม (๒) สามารถเข้าศึกษาเพิ่มเติมกับสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรองผู้สำเร็จการศึกษาว่ามีคุณสมบัติที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ หรือกับสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช)

นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผ่านมาตอบ:
ลิงค์คำตอบให้อีก 1 อันคะhttp://www.fap.or.th/laws/detail.php?id=502&type=034

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม