www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ยืมรถกระบะกรรมการมาใช้

(1/2) > >>

หนึ่ง:
จริง ๆ แล้ว กรรมการซื้อมาเพื่อใช้ในกิจการโดยเฉพาะ แต่ซื้อในนามกรรมการ  ซึ่งก็ถือว่ายืมรถมาแบบไม่ว่าจะมีสัญญาหรือไม่ สามารถนำภาษีซื้อค่าน้ำมัน ค่าซ่อมแซมต่าง ๆ มาขอคืนได้หรือไม่ และจำเป็นต้องทำเป็นสัญญาหรือไม่

คุณเอ:
กิจการต้องทำสัญญาเช่ารถกรรมการในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดและหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 แต่รายได้ค่าเช่าจะถือเป็นเงินได้ของกรรมการด้วย ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมแซม เป็นภาษีซื้อ และค่าใช้จ่ายได้ แต่ต้องออกใบกำกับในนามกิจการให้ถูกต้องครบถ้วน (คุณเอ 086-8528020)

town:
สามารถถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ ต้องปฏิบัติให้ได้ตามนี้ครับ

1. มีการกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในงานของบริษัท ทั้งการกำหนดระเบียนการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน และค่าซ่อมแซม โดยไม่เลือกปฏิบัติ2. จัดทำรายงานการเดินทางในแต่ละครั้ง เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นการนำไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการจริง3. มีเอกสารค่าใช้จ่ายประกอบ การเบิกจ่ายโดยระบุ ชื่อที่อยู่บริษัท และ ทะเบียนรถยนต์4. ต้องมีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้งดูข้อหารือ กค 0811/พ.02340 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 ประกอบด้วยครับ

http://www.rd.go.th/publish/22995.0.htmltown:
ปัญหาของรถยนต์ที่นำมาใช้ในการประกอบธุรกิจจะมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ

1. รถยนต์ของกิจการ

หากรถยนต์นั้นเป็นของกิจการ ไม่ว่าจะซื้อ เช่า หรือเช่าซื้อในนามของกิจการ เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่งเกิดขึ้นย่อมถือเป็นรายจ่ายของกิจการ แต่ต้องระวังภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจากรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน จะไม่มีสิทธิขอคืนภาษีซื้อ2. รถยนต์ของพนักงาน

2.1 เบิกตามบิลน้ำมัน

พนักงานเติมน้ำมันรถยนต์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบกิจการ ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้าม แต่ต้องมีระเบียบพนักงานเขียนไว้ให้เบิกได้ครั้งละเท่าไร และจะต้องมีรายงานระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อพิสูจน์ให้เจ้าพนักงานประเมินเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นจริงและเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอีกด้วย2.2 เบิกตามจริงหรือตามระยะทาง

หลายกิจการมักจะใช้วิธีเบิกค่าน้ำมันรถยนต์ตามความเป็นจริง หรือตามระยะทาง ( กิโลเมตร ) โดยมีระเบียบกำหนดเงื่อนไขการเบิกค่าน้ำมัน ต้องมีการจัดทำรายงานการเดินทาง ดูจากมิเตอร์วัดระยะทางว่าเดินทางเป็นระยะทางกี่กิโลเมตร และกำหนดระเบียบให้เบิกค่าน้ำมันรถยนต์ตามกิโลเมตร เช่น กิโลเมตรละ 3 - 5 บาท ทั้งนี้ค่าน้ำมันรถยนต์ที่เบิกวิธีนี้มักจะรวมกับค่าเสื่อมสภาพของรถยนต์พนักงานที่นำมาใช้ในงานของกิจการด้วย แต่สิ่งที่สำคัญจะต้องระมัดระวังก็คือ ถึงแม้ว่าจะเบิกตามระยะทางก็ยังคงต้องนำบิลน้ำมันมาแนบเป็นหลักฐานในการเบิกค่าน้ำมันด้วย เช่น บิลค่าน้ำมัน 500 บาท แต่ระยะทางในการเดินทางตามกิโลเมตรเบิกได้ 180 บาท กิจการก็จะถือเป็นรายจ่ายได้เพียง 180 บาทเท่านั้นตามความเป็นจริง2.3 เหมาจ่ายค่าน้ำมัน

มักจะมีการกำหนดเหมาจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ให้เป็นค่าน้ำมันเดือนละ 3,000 - 5,000 บาท หรือมากกว่านั้น เมื่อสิ้นเดือนก็ให้พนักงานนำบิลน้ำมันมาเคลียร์กับฝ่ายการเงินหรือบัญชี ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ เงินที่เหมาจ่ายลักษณะนี้พนักงานเหล่านั้นได้จ่ายไปจริงหรือไม่ และเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการทุกครั้งไปหรือไม่ ดังนั้นในทางปฏิบัติจะต้องถือเงินที่ให้กับพนักงานเป็นรายเดือนตามที่กล่าวข้างต้นเป็นเงินได้ของพนักงาน และเมื่อกิจการจ่ายเงินได้ก็หักภาษี ณ ที่จ่ายรวมกับเงินเดือนพนักงาน ก็จะทำให้กิจการถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

town:
1.  ถ้าไม่ใช่ภาษีซื้อที่เกิดจากรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน  ภาษีซื้อมีสิทธิ์ขอคืนได้  แต่ต้องระบุชื่อในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป  เป็นชื่อของบริษัท2.  การทำเป็นสัญญาเช่า  มีข้อดีในแง่การพิสูจน์ผู้รับ และค่าใช้จ่ายที่จะนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ  แต่ถ้าไม่ทำสัญญาเช่าก็ได้ครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม