www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาษีอากรกับบัญชี

(1/1)

ปิยะมาศ:
ต้องการข้อแตกต่างและความขัดแย้งของภาษีอากรและบัญชีทุกบัญชี

007:
ไปดูเรื่องการปรับปรุงกำไรตามบัญชีให้เป็นกำไรตามภาษีก่อนครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม