www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใช้วันที่ใดในใบแทน

(1/1)

101:
กรณีที่ได้รับใบแทนใบกำกับภาษี ให้ระบุวันที่ที่ออกใบแทนในรายงานภาษีซื้อใช่หรือไม่ (วันที่ในใบกำกับภาษีคือ 10/10/50 วันที่ที่ออกใบแทน 08/11/50)

town:
ไม่ใช่ครับ  ต้องยึดวันที่ออกใบกำกับภาษี  ในกรณีนี้คือวันที่ 10/10/50  ครับตามมาตรา 86/12 ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้จัดทำใบกำกับภาษี หรือใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้แล้ว ต่อมาหากได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการซึ่งทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้น ออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

 

 ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 36) )

 

    ใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ ให้มีรายการเช่นเดียวกับใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ แล้วแต่กรณี โดยให้มีข้อความระบุไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดว่าเป็นใบแทน และออกเพื่อแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ฉบับใด

 

 

 ( ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.121/2545 )

 

http://www.rd.go.th/publish/5208.0.html#mata86_12นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม